Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU POMORSKIE TOURS

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Pomorskie Tours, prowadzony na stronach Internetowych Sprzedawcy pod adresami: www.pomorskietours.pl oraz https://sklep.prot.gda.pl/pl/c/Wycieczki/21, jak również w trybie stacjonarnym w siedzibie Sprzedawcy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży wycieczek oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Pomorskie Tours, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Pomorskie Tours zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. KLIENT – Usługobiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. KONSUMENT – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. WYCIECZKA – dostępny w Sklepie zbiór usług, świadczonych przez zewnętrznych od Sprzedawcy Usługodawców, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, polegający na usłudze turystycznej, takich jak m.in. zwiedzanie, przemieszczanie się, ale także uczestnictwo w warsztatach i innych aktywnościach.

4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

5. SKLEP - Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.pomorskietours.pl.

6. SPRZEDAWCA – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177559, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres: ul. Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk; NIP: 5832842841, REGON: 192982037.

7.  USŁUGODAWCA – przedsiębiorca, który faktycznie realizuje usługę na rzecz Klienta w ramach zakupionej Wycieczki.

8.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Wycieczki zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

9.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

10. TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PAKIETÓW ORAZ ICH REALIZACJI

1.  Wycieczki oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.  Cena Wycieczek uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi wartość brutto. Sprzedawca jest płatnikiem EU VAT.

3.  Cena Wycieczek uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta woli jego zakupu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych usług stanowiących część Wycieczek, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.  Zakupu Wycieczki można dokonać poprzez wybór odpowiedniego produktu w systemie rezerwacyjnym udostępnianym przez Sprzedawcę.

5.  Warunkiem realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia.

6.   Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę miejsc i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania.

7.   W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed realizacją Wycieczki , z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

8.   W sytuacji, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:

8.1.  przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo

8.2.  odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.


9.   Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 8.2. niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej element Wycieczki z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:

9.1.  otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

9.2.  żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.

10.  Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

10.1.  działaniem lub zaniechaniem Klienta,

10.2.  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

10.3.   nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami - należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

11.  Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w pkt 10 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi w czasie realizacji Wycieczki.

12.  Klient podczas realizacji usług wchodzących w skład Wycieczki jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, przepisów, regulaminów i innych przepisów porządkowych obowiązujących w zwiedzanych obiektach i środkach lokomocji. W przypadku naruszenia tychże przepisów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług wchodzących w skład Wycieczki jest wyłączona.

13.  W trakcie realizacji Wycieczki, Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wyrządzoną przez siebie szkodę. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

14. W trakcie realizacji Wycieczki, podczas której wykorzystywany jest system słuchawkowy tour-guide, Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wypożyczone mu urządzenie. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Sprzedawca obciąży Klienta zryczałtowaną karą umowną w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych zero groszy) za każde uszkodzone lub zagubione urządzenie. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych
osobowych przewodnikowi, który prowadzi wycieczkę i rozdaje, a po zakończonej wycieczce zbiera urządzenia tour-guide, w celu prawidłowego wykonania obowiązku zapłaty kary umownej.

15.  Klientowi nie przysługuje zwrot równowartości niewykorzystanych usług wchodzących w skład zakupionej Wycieczki.

16.  Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem usługi, jej specyfiki, zakresu, intensywności oraz jej wpływu na organizm, bądź w szczególnych przypadkach, skonsultowania się z lekarzem.

 

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.   Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wybranie Wycieczki i uiszczenie za nią opłaty w jeden ze sposobów określonych w § 5.

2.   Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.   Uiszczenie zapłaty za Wycieczkę powoduje związanie Klienta Umową Sprzedaży.

4.   Potwierdzenie sprzedaży Wycieczki następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta, które zawiera:

4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym zakresu usług świadczonych w ramach Wycieczki, nazwy Usługodawców, termin realizacji Wycieczki,

4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
Potwierdzeniem treści Umowy będzie indywidualny voucher z QR-kodem, który będzie umożliwiał weryfikację uprawnień wynikających z zakupionej Wycieczki przez Usługodawcę.

5.  Oprócz potwierdzenia sprzedaży Wycieczki, Sprzedawca na życzenie Klienta wystawi  fakturę VAT, która będzie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku sprzedaży w sklepie stacjonarnym, Klient otrzymuje paragon z kasy fiskalnej.

 

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. gotówką w punkcie Sprzedawcy,

1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

2.   W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Wycieczki. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej.

3.   Klient zobowiązany jest do natychmiastowego dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.   Potwierdzenie wykonana, określone w § 4, zostanie przesłane Klientowi dopiero po uiszczeniu ceny

 

§ 6 REKLAMACJA

1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.   Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres: ul. Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk.

3.   W wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

5.   Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

6.   Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.  Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 8) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) nie przysługuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

2.  Klient ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi stanowiącej Produkt przed jej wykonaniem, przesyłając do Sprzedawcy oświadczenie o rezygnacji z realizacji Wycieczki pisemnie na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rezygnacja ze świadczenia usługi będzie traktowana jako odstąpienie od umowy.

3.  W przypadku rezygnacji przez Klienta z Wycieczki, Sprzedawca może zobowiązać Klienta do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od Umowy na rzecz Sprzedawcy. W przypadku nieokreślenia w Umowie innych opłat za odstąpienie, wysokość tej opłaty wynosi:

3.1.   przy rezygnacji powyżej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji Wycieczki - 10 %;

3.2.   przy rezygnacji 8-21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji Wycieczki -  50 % ceny;

3.3.   przy rezygnacji 2-7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji Wycieczki – 75 % ceny;

3.4.   przy rezygnacji na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji Wycieczki - 100 % ceny.
Opłata za odstąpienie nie może być wyższa, niż cena Wycieczki pomniejszona o zaoszczędzone koszty. Opłatę za odstąpienie Sprzedawca potrąca z dokonanej przez Klienta wpłaty. Na żądanie Klienta, Sprzedawca uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od Umowy.

4. Sprzedawca na poczet Opłaty za odstąpienie zaliczy już uiszczone kwoty.

5.   W przypadku choroby lub zdarzeń losowych Klient, który nie może wziąć udziału w Wycieczce, może znaleźć osobę na swoje miejsce. Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku braku zastępstwa opłata przepada. Zmiany należy dokonać najpóźniej na dwa dni robocze przed wyjazdem.

6.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta zgłoszony na piśmie do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od pobrania Opłaty za odstąpienie od Umowy, o której mowa w ust. 3.

7.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest:

7.1. usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.2. usługa w zakresie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

8.   Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

9.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.  W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

11.   Z zastrzeżeniem § 3 pkt 10 i 12, Sprzedawca ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji (odstąpienia od umowy), którą Sprzedawca może potrącić z dokonanej przez Klienta wpłaty.

 

§ 8 ODWOŁANIE

1.  Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą sytuacji, w której dla prawidłowej realizacji Wycieczki konieczne jest uzyskanie minimalnej liczby uczestników. O minimalnej liczbie uczestników Sprzedawca informuje Klienta przy sprzedaży Wycieczki.

2.   Sprzedawca ma prawo odwołać realizację Wycieczki z powodu niewystarczającej liczby uczestników, jeżeli prawidłowa realizacja Wycieczki uzależniona jest od liczby uczestników.

3.   W przypadku odwołania realizacji Wycieczki, Sprzedawca może bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia:

3.1.  zaproponować Klientowi inny termin realizacji Wycieczki;

3.2.  dokonać zwrotu uiszczonej Ceny i rozwiązać Umowę.

4.   O odwołaniu realizacji Wycieczki, Klient zostanie powiadomiony najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia pierwszej z usług wchodzącej w skład Wycieczki.

 

 

§ 9 REKLAMACJA

1.  Sprzedawca, nie będący bezpośrednim realizatorem usług wchodzących w skład pakietu, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem Usługodawcy.

2.  W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien wystąpić bezpośrednio do Usługodawcy ze swoim roszczeniem.

3.  Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia Klientowi niezbędnej pomocy do dochodzenia swoich roszczeń, w tym przedstawi na wezwanie pisemne Klienta informacje o Usługodawcy, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania szkody u Klienta.

 

§ 10 UBEZPIECZENIE

1.  Realizacja usług wchodzących w skład wycieczki nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom podróżnych. Sprzedawca i jego pracownicy oraz Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności organizatora turystyki. Sprzedawca zawiera umowę ubezpieczenia NNW na rzecz Klienta i innych uczestników wycieczki jedynie w przypadku wycieczek z transportem autokarowym.

2.  Do decyzji Klienta Sprzedawca pozostawia możliwość zakupu indywidualnej polisy podróżnej. Sprzedawca nie poleca żadnej konkretnej firmy ubezpieczeniowej, ani rodzaju polisy. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z firmami ubezpieczeniowymi.

 

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem pomorskietours.pl korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i (z zastrzeżeniem pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sprzedawcy.

2.   Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony pomorskietours.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.   Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej pod adresem pomorskietours.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej pod adresem pomorskietours.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 12 DANE OSOBOWE

1.   Administratorem danych osobowych jest Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 2a w Gdańsku. W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobieramy dane osobowe, przetwarzając i zachowując ich poufność i bezpieczeństwo na podstawie art. 6 RODO w celu realizacji:

2.   Weryfikacji poprawności formularza i zakup Pakietu – zgodnie z art.6 ust.1. lit. b, f RODO

2.1.  realizacji Pakietów jako wypełnienie obowiązków Umowy - zgodnie z art.6 ust.1. lit. b, c, f RODO

2.2.  kontaktu pod wskazany numer telefonu bądź e-mail –potwierdzając zgłoszenie, reklamację bądź poinformowania o ważnych komunikatach - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

2.3.  rozstrzyganie ewentualnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2.4.  archiwizacji by spełnić obowiązki prawne związane w Umową zgodnie z art.6.ust.1. lit.c

2.5.  przedstawiania naszej oferty - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

2.6.  zbioru danych do statystyki poprzez wykorzystanie informacji korzystania przez strony serwisu (www.), które uzyskaliśmy za pośrednictwem tzw. plików cookies, bądź za zgodą do celów marketingowych by dotrzeć do Państwa z naszą ofertą - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

3.   Dane przekazujemy zaufanym Partnerom zachowując poufność i ich bezpieczeństwo. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w oparciu o stosowne umowy zawierające klauzulę ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, partnerom technologicznym i operatorom płatności za świadczone usługi.

4.  Korzystanie z usług jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest po Państwa stronie dobrowolne.

5.  Nie podanie adresu email może skutkować niemożliwością potwierdzenia złożonej rezerwacji, a nie podanie nr telefonu może utrudnić kontakt.

6.  Przysługuje Państwu prawo do  dostępu do treści danych i ich  sprostowania , usunięcia , ograniczenia oraz  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. Od chwili wycofania zgody może minąć określony czas zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy się zsynchronizują. Podejmujemy starania, aby te działania odbywały się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż 1 miesiąc.

7.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Klient wyraża zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie materiałów video z jego udziałem oraz wykorzystywanie tych materiałów w promocji Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili taką zgodę wycofać, kierując pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody do Sprzedawcy na jego adres korespondencyjny.

2.  Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

3.  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4.   Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

5.  Sądowe rozstrzyganie sporów:

5.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5.2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6.  Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

 

 

Book Now Book Now